Anlaşmalı Kurumlar
01 Mart 2021

ANLAŞMALI KURUMLAR

SGK (Medula Kapsam Dışı)

 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
 • Bankalar ve Banka Mensupları Emekli Sandıkları
 • İstanbul Ticaret Odası
 • İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Yatırım A.ġ. Evde Sağlık Hizmetleri
 • Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri
 • Sağlık Turizm ve Turistin Sağlığı
 • 400 Yataklı İkili Anlaşma Kapsamındakiler
 • Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)

   

  ANLAŞMALI KURUMLAR

  SGK( Medula Kapsamı)

 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK-Bağkur-Emekli Sandığı)
 • Suriye Arap Cumhuriyeti Vatandaşları
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi
 • Cumhurbaşkanlığı
 • Başbakanlık
 • Anayasa Mahkemesi
 • Yargıtay
 • Danıştay
 • Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
 • Sayıştay
 • Adalet Bakanlığı
 • Milli Savunma Bakanlığı
 • İçişleri Bakanlığı
 • Dışışleri Bakanlığı
 • Maliye Bakanlığı
 • Milli Eğitim Bakanlığı
 • Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
 • Sağlık Bakanlığı
 • Ulaştırma Bakanlığı
 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 • Enerji ve Tıbbi Kaynaklar Bakanlığı
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı
 • Çevre ve Orman Bakanlığı
 • Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
 • Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı
 • Jandarma Genel Komutanlığı
 • Sahil Güvenlik Komutanlığı
 • Emniyet Genel Müdürlüğü
 • Diyanet İşleri Bakanlığı
 • Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
 • Hazine Müsteşarlığı
 • Dış Ticaret Müsteşarlığı
 • Gümrük Müsteşarlığı
 • Denizcilik Müsteşarlığı
 • Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı
 • Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
 • Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
 • Devlet Personel Başkanlığı
 • Özürlüler İdaresi Başkanlığı
 • Türkiye İstatistik Kurumu
 • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
 • Gelir İdaresi Başkanlığı
 • Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü
 • Tabu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
 • Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
 • Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
 • Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
 • Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü
 • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
 • Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
 • Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
 • Yükseköğretim Kurulu
 • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başbakanlığı
 • İstanbul Üniversitesi
 • İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Ankara Üniversitesi
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • Ege Üniversitesi
 • Atatürk Üniversitesi
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Hacettepe Üniversitesi
 • Boğaziçi Üniversitesi
 • Dicle Üniversitesi
 • Çukurova Üniversitesi
 • Anadolu Üniversitesi
 • Cumhuriyet Üniversitesi
 • İnönü Üniversitesi
 • Fırat Üniversitesi
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 • Selçuk Üniversitesi
 • Uludağ Üniversitesi
 • Erciyes Üniversitesi
 • Akdeniz Üniversitesi
 • Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Gazi Üniversitesi
 • Marmara Üniversitesi
 • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
 • Trakya Üniversitesi
 • Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Yüzüncü Yıl Üniversitesi
 • Gaziantep Üniversitesi
 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 • Adnan Menderes Üniversitesi
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi
 • Balıkesir Üniversitesi
 • Celal Bayar Üniversitesi
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Dumlupınar Üniversitesi
 • Gaziosmanpaşa Üniversitesi
 • Gebze Yüksek Teknoloji Üniversitesi
 • Harran Üniversitesi
 • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
 • Kafkas Üniversitesi
 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
 • Kırıkkale Üniversitesi
 • Kocaeli Üniversitesi
 • Mersin Üniversitesi
 • Muğla Üniversitesi
 • Mustafa Kemal Üniversitesi
 • Niğde Üniversitesi
 • Pamukkale Üniversitesi
 • Sakarya Üniversitesi
 • Sülemyan Demirel Üniversitesi
 • Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 • Galatasayar Üniversitesi
 • Ahi Evran Üniversitesi
 • Kastamonu Üniversitesi
 • Düzce Üniversitesi
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Uşak Üniversitesi
 • Rize Üniversitesi
 • Namık Kemal Üniversitesi
 • Erzincan Üniversitesi
 • Aksaray Üniversitesi
 • Giresun Üniversitesi
 • Hitit Üniversitesi
 • Bozok Üniversitesi
 • Adıyaman Üniversitesi
 • Ordu Üniversitesi
 • Amasya Üniversitesi
 • Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
 • Ağrı Dağı Üniversitesi
 • Sinop Üniversitesi
 • Siirt Üniversitesi
 • Nevşehir Üniversitesi
 • Karabük Üniversitesi
 • Kilis 7 Aralık Üniversitesi
 • Çankırı Karatekin Üniversitesi
 • Artvin Çoruh Üniversitesi
 • Bilecik Üniversitesi
 • Bitlis Eren Üniversitesi
 • Kırklareli Üniversitesi
 • Osmaniye Kortuk Ata Üniversitesi
 • Bingöl Üniversitesi
 • Muş Alparslan Üniversitesi
 • Mardin Artuklu Üniversitesi
 • Batman Üniversitesi
 • Ardahan Üniversitesi
 • Bartın Üniversitesi
 • Bayburt Üniversitesi
 • Gümüşhane Üniversitesi
 • Hakkari Üniversitesi
 • Iğdır Üniversitesi
 • Şırnak Üniversitesi
 • Tunceli Üniversitesi
 • Yalova Üniversitesi
 • Türk-Alman Üniversitesi
 • Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 • Bursa Teknik Üniversitesi
 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
 • Konya Üniversitesi
 • Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi
 • Erzurum Teknik Üniversitesi
 • Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
 • Savunma Sanayi Müsteşarlığı
 • Atatürk Kültür, dil ve Tarhi Yüksek Kurumu
 • Atatürk Araştırma Merkezi
 • Atatürk Kültür Merkezi
 • Türk Dil Kurumu
 • Türk Tarih Kurumu
 • Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
 • Türkiye Bilimler Akademisi
 • Türkiye Adalet Akademisi
 • Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
 • Karayolları Genel Müdürlüğü
 • Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
 • Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
 • Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
 • Orman Genel Müdürlüğü
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü
 • Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
 • Elektrik İşleri Edüt İdaresi Genel Müdürlüğü
 • Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
 • Türk Akreditasyon Kurumu
 • Türk Standartları Ensitüsü
 • Milli Prodüktivite Merkezi
 • Türk Patent Enstitüsü
 • Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
 • Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
 • Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
 • İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi
 • Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı
 • Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı
 • GAP Bölge Kalkınma İdaresi
 • Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu
 • Yurtdışı Türkelr ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
 • Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
 • Sermaye Piyasası Kurulu
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
 • Kamu İhale Kurumu
 • Rekabet Kurumu
 • Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu