Askom
19 Haziran 2023

Bölüm-Birim Adı: Askom
İletişim Bilgileri: 
0216 500 15 00/ +90501 728 38 18 askomkosuyolu@gmail.com
Bölüm Sorumlusu: BÜLENT KURTULMUŞ / SERDAR TUNÇ


Bölüm Tanıtımı

112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği ile hastane acil servisleri arasındaki koordinasyonu sağlamak ile görevli, Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonunun (ASKOM) ve alt komisyonlarının sekretarya çalışmalarını yürütmek.

Görevler

 1. Bağlı bulunduğu üst amirlerine karşı yaptığı işlerden sorumludur.

 2. ASKOM Genel Kurulu, Acil Uzman Dal Nöbetleri Komisyonu, Sevkleri Değerlendirme ve Denetleme komisyonu, Yürütme Kurulu, Bilim Kurulu, Danışma Kurulu ve özel gündemli toplantıların ön hazırlıklarının yapılmasını, komisyon üyelerine elektronik posta ve telefon yolu ile toplantı duyurularının yapılmasını koordine etmek, eğer toplantı bir dış kurumda yapılacak ise; o kurumun yetkilisi ile temasa geçerek toplantı için yapılan hazırlıkların kontrolünü yapmak ve talepleri iletmek.

 3. Toplantılarda alınan kararları ilgili formatta yazmak, Makam Olur’una sunmak, onay sonrasında eğer gerekiyor ise Valilik Olur’una sunulması için gerekli üst yazının hazırlanmasını ve Olur sonrası kararların ilgili kurumlara dağıtımının yapılmasını koordine etmek.

 4. Acil Servis Seviyelendirme Komisyonu üyesi olarak seviyelendirme denetimlerine katılmak, denetim kayıtlarının dijital ortama aktarılmasını, Valilik Olur’u alınması, Olur sonrası Bakanlığa tescil için gönderilmesi ve tescil sonuçlarının ilgili hastanelere dağıtımının yapılmasını koordine etmek, Uygunsuz Hasta Sevkleri konusunda Birime sevk edilen tutanakların ilgili kurumlar ile resmi yazışmalarının yapılmasını ve konunun takip edilmesini koordine etmek, Hizmet içi eğitimler kapsamında ASKOM Birimi’ne staj yapmak için gelen personele eğitim vermek ve yapılan çalışmaları koordine etmek.

 5. Kurumda staj yapmak üzere gönderilen öğrencilerden Birime gelenlere eğitim vermek ve çalışmalarını koordine etmek, D.O.B. denetim tutanaklarının kontrolünü yapmak, arşivlenmesini, denetim raporu ile tespit edilen uygunsuzluklar hakkında ilgili hastanelere resmi yazı yazılmasını koordine etmek ve sonuçlarını takip etmek, Hastanelerin acil servis, ameliyathane ve yoğun bakımlarında hizmet kesintisine neden olan enfeksiyon, arıza, bakım ve onarım işlemleri ile ilgili Şube Müdürlüğüne ve 112 İl Ambulans Servisine yapılan bildirimlerin takibi ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi konusunda gerekli yazışmaların yapılmasını koordine etmek.

 6. Acil sağlık hizmetlerinin sunumu ile ilgili yayımlanan Mevzuatı takip etmek ve arşivlenmesini sağlamak.

 7. Birimle ilgili evrakların dosyalamalarının kontrolünü yapmak.

 8. Her ayın 20-25’i arasında İl Ambulans Servisi Başhekimliği Döner Sermaye Biriminden bir önceki ay hastaneler tarafından red edilen vakalara ait “Ankara Sağlık Kurumları 1Nolu Döner Sermaye Saymanlığı Ücret Tahakkukuna Esas Olan Fiş” formlarının teslim alınması ve bu formların red eden ve kabul eden hastanelere göre tasnifinin yapılmasını sağlamak.

 9. Tasnifi yapılan formların, ilgili hastane Başhekimliklerine resmi yazışma ile dağıtımının yapılması, söz konusu vakalar ile ilgili bilgilerin 112 veri tabanından süzme işlemi yaparak dijital tablosunun(ASK.LS.02) hazırlanması, Hastane Sevkleri Değerlendirme ve Denetleme Komisyonlarından gelen resmi cevap yazılarının ASK.LS.02’ye bilgisayar ortamında aktarılarak her ayın sonunda yapılan toplantıda Sevkleri Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu’nun görüşüne sunulmasını koordine etmek.

 10. Birimle ilgili tüm resmi yazışmaların yapılmasını koordine etmek.

 11. Her ay kamu hastanelerinden gelen nöbet listelerinin kontrolünü ve arşivlenmesini koordine etmek.

 12. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarına destek olmak. 

 13. Bağlı bulunduğu üst amirleri tarafından verilen diğer işleri yapmak.