Sivil Savunma
22 Mayıs 2023

Bölüm-Birim Adı: Sivil Savunma
İletişim Bilgileri: 0216 500 15 00 \ 5212
Bölüm Sorumlusu: Saadet ŞAHAN

Bölüm Tanıtımı

Sivil Savunma Birimi, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”a dayalı olarak, 05.08.2010 tarihli ve 27663 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” gereği kurulmuştur. Kadrolu/Görevli unvanı Sivil Savunma Uzmanı veya Sivil Savunma Amiri olan personel tarafından işletilir. İlgili Yönetmelik 5.maddesine göre “Kamu kurum ve kuruluşlarının sivil savunma, seferberlik ve savaş hali hizmetleri ile afet ve acil durum hizmetlerinin koordinasyonu; kurum ve kuruluşların merkez teşkilatlarında idari ve mali işler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri bünyesinde birim yöneticisine doğrudan bağlı olarak, kurum ve kuruluşların taşra teşkilatlarında ise teşkilatın üst yöneticisine doğrudan bağlı olarak sivil savunma uzmanlarınca yürütülür. Sivil savunma uzmanları kurum ve kuruluşlarda şube müdürü görev, yetki ve sorumluluklarına sahiptir.” Savaş, seferberlik ve afet hallerinde yapılacak çalışmaları önceden planlar ve hazırlık yapılmasını sağlar.

Görevler

 1. Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul Ve Esasları İle Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğinde belirtilen esaslar içinde iş ve eylemlerini icra eder.
 2. Sivil savunma planlarını hazırlamak ve bu planları günceller.
 3. Hastanenin tahliyeye ilişkin planlamasını koordine eder.
 4. Sivil savunma servislerinin kuruluşunu sağlar ve eğitimlerini yaptırır.
 5. Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemenin tedarik ve teminini ilgili birimlerle koordine ederek planlar, mevcutların bakım ve korunmalarının takibini yapar.
 6. Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlik hizmetleri için gerekli ödeneği ilgili birimlerle koordine ederek belirler ve bütçeye konulmasını sağlar.
 7. Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine eder ve üst yöneticileri bilgilendirir.
 8. Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izler, inceler ve bunların gereklerini yerine getirir.
 9. Görevlerini yerine getirebilmek için; Hastane İdaresi ile İl Sağlık Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlar.
 10. Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.
 11. 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin kurumunda uygulanmasını takip eder ve yangın önleme tedbirlerini denetler.
 12. Hastane içerisinde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesi ve siren sisteminin işletilmesine ilişkin işlemleri yürütür.
 13. Hastanenin sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenler ve yürütür.
 14. Afet, sivil savunma, acil durum, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikeler, koruyucu güvenlik ve ilk yardım konularında kurum personeli ile kurumun denetimine tabi özel kuruluş personeline eğitim verir.
 15. Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikatlarda Hastane adına sekretarya hizmetlerini yapar, bu konularla ilgili Hastanede tatbikatlar düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlar.
 16. Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemlerini yapar ve yaptırılmasını sağlar.
 17. Kurumun Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin sekretarya hizmetini yapar, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile koordinasyonu sağlar.
 18. Koruyucu güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlar, Hastane Başhekimi adına hizmetin takip ve denetimini yapar.
 19. İlgili mevzuat uyarınca kurumun Başhekim tarafından verilen görevleri yapar.
 20. Sivil savunma uzmanlarına/amirlerine ilgili mevzuatta yer almayan herhangi bir görev verilmez.