Radyoloji Tekniker-Teknisyen Hizmetleri
16 Eylül 2022

Bölüm-Birim Adı: Radyoloji Tekniker-Teknisyen Hizmetleri
İletişim Bilgileri: 0216 500 15 00 / 4090
Bölüm Sorumlusu: Ziya ÖZCAN

Bölüm Tanıtımı

19/4/1937 tarihli ve 3153 sayılı Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesi ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Bu Yönetmeliğin amacı, sağlık kurum ve kuruluşlarında radyasyon kaynağı ile teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı alanlarda çalışan tüm personelin radyasyondan kaynaklanabilecek risklere karşı radyasyon dozu limitlerini ve doz limitlerinin aşılmaması için alınması gereken tedbirler ile aşılması durumunda alınacak tedbirler ve radyasyon kaynakları ile ilgili çalışma esaslarını belirleyerek ilgili personelin korunmasını sağlamaktır. Bu Yönetmelik, radyasyon kaynağı ile teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşları ile radyasyon kaynaklarıyla çalışan personeli kapsar.

Görevler

  1. Hasta ve çalışana yönelik radyasyon güvenlik önlemleri uygulanır.
  2. Tıbbi görüntüleme cihazı ve ortamı radyolojik incelemeye hazır hale getirilir.
  3. Cihazların kalibrasyonu kontrol edilir.
  4. Cihazların bakım ve tamirinin zamanında yapılması için ilgililere bilgi verilir.
  5. Radyolojik inceleme öncesinde hasta hazırlanır ve bilgi verilir,
  6. Doğrudan yada radyoopaklı radyografi, Bilgisayarlı tomografi, anjiografi görüntülemesi ve röntgen çekimleri yapılır.
  7. Film baskı işlemleri ve görüntülerin elektronik kayıt işlemleri yapılır.
  8. Radyoaktif atıkların muhafazası ve imha edilmesinde görev alınır.
  9. Uzman eşliğinde BT anjiografi işlemleri yapılır.
  10. Hekim eşliğinde radyoopak madde enjeksiyonu yapılır.