Sterilizasyon Hemşirelik Hizmetleri
16 Eylül 2022

Bölüm-Birim Adı: Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
İletişim Bilgileri: 0216 500 15 00/1035
Bölüm Sorumlusu: Seher GÜNEŞ ÇAĞIL

Bölüm Tanıtımı

Merkezi Sterilazasyon Ünitesi hemşiresinin yetki ve sorumlulukları Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği (23.11.2012 tarih ve 28476 nolu ), Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge (31.10.2012 tarih ve 3131 nolu), Hemşirelik Kanunu (25.02.1954 tarih ve 6283 nolu), Yataklı Tedavi Kurumları Ġşletme Yönetmeliği (10.9.1982 tarih ve 8/5319 nolu) ile belirlenmiştir.

Görevler

 1. Ameliyathane sorumlu hemşiresi ile işbirliği yaparak cerrahi setlerin ve malzemelerin sterilitesinin kontrolü ve denetimini sağlar.
 2. Enfeksiyon Kontrol Komitesi ile işbirliği yaparak, enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanmasını sağlar.
 3. Elektrik, su tesisatı, araç gereçlerin arızalarının bildirilmesi ve giderilmesini sağlamak amacıyla ilgili birimlerle bağlantı kurar.
 4. Birimler arası sterilizasyon uygulamalarında standart oluşturulması konusunda ilgili birimlerle işbirliği yapar.
 5. Üniteye gelen kirli malzemelerin dekontaminasyon işleminden geçirilmesini, paketlenerek sterilize edilmesini ve steril malzeme deposunda muhafaza edilmesini sağlar.
 6. Malzemelerin hizmete hazır duruma getirilmesine ilişkin işlemlerde nitelikli, güvenli yöntem ve teknikleri kullanır/kullanılmasını sağlar.
 7. Steril edilen malzemelerin raf ömrünü belirlemek için testler yapılmasını, bu düzeyin devamlılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere yeni testlerle kontrol edilmesini sağlar.
 8. Steril edilen malzemelerin son kullanma tarihlerinin mevcudiyetini sağlar/sağlatır.
 9. Sterilizasyon merkezinde görevli personelin eğitim ihtiyacını belirleyerek gerekli eğitimleri verir/verilmesini sağlar. Yeni başlayan personele uyum eğitimi yapar.
 10. Merkeze yeni alınan makinaların, cihazların kullanım, bakım, temizlik programını yapar ve eğitimini organize eder.
 11. Sorumlu hemşireler ile ihtiyaç duyulan malzeme ve aletlerin kalite ve tipleri hakkında karar verilmesine yardımcı olur. Alet ihtiyacını tespit eder, ilgili birime bildirir ve alımının yapılmasını sağlar.
 12. Kurumun/merkezin stok kontrol programlarını izler, malzeme sorunu oluşmadan eksiklerin yerine konması konusunda ilgili birimlere görüş bildirir.
 13. Stokta bulundurulması gereken steril malzemeyi standartlaştırarak hazır bulundurulmasını sağlar.
 14. Eğitim hemşiresi ile işbirliği yaparak hemşirelerin sterilizasyon konusundaki eğitim gereksinimlerine yönelik işbirliği yapar, önerilerde bulunur, hizmet içi eğitim etkinliklerine katılır.
 15. Alet, alet setleri, cihazlar ve malzemelerin envanter kontrolünü yapar, kaydeder.
 16. Cerrahi setler ve kullanılan diğer malzemelerin sayısal kontrollerini yapar, kayıtlarını tutar, kayıtların arşivlenmesini sağlar.
 17. Sterilizasyonun monitorizasyonu ile ilgili kayıtları yapar ve gerektiğinde ulaşılabilecek şekilde arşivler.
 18. Ünitede oluşan iş kazalarına ait raporları tutar/tutulmasını sağlar ve ilgili birimlere bildirir. Çalışma güvenliği için rutin sağlık kontrolleri yapılmasını ve kayıtların tutulmasını sağlar.
 19. Sterilizasyon ünitesinin ısı nem takiplerini kontrol ederek kayıtlarını tutar. Isınma, havalandırma, aydınlanma ve temizlik gibi hizmetlerine ilişkin ilgili birimlerle işbirliği yapar.