Klinik Mühendislik Birimi
19 Haziran 2023

Bölüm-Birim Adı: Klinik Mühendislik Birimi
İletişim Bilgileri: 0216 500 15 00/1002
Bölüm Sorumlusu: Murat ŞENSOY

Bölüm Tanıtımı

“T.C. Sağlık Bakanlığı 31.12.2012 tarih ve 3131 sayılı makam onayı ile yürürlüğe giren “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge”nin 9. 10. 13. ve 14. maddelerinde tanımlanan görev ve sorumluluklara esasen Klinik Mühendislik Hizmetleri Biriminin yapılanması uygun görülmüştür.’’ Denilmektedir. Bu kapsamda Hastanelerde tanımlanan, Klinik Mühendislik Birimi;Hastane Sağlık Bakım Hizmetlerininsürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla, dayanıklı taşınır ve sarf niteliğindeki Biyomedikal teknolojisi alanına giren malzeme, tıbbi gaz, teçhizat, cihaz, yazılım ve sistemlerin ve bunlara bağlı sarf, yedek parça, aksesuarların stok yönetimlerini sağlamak amacıyla ilgilibirimlere teknik destek sağlar.


Görevler

 1. Hastaneye alınması düşünülen Tıbbi Cihazların teknik şartnamelerinin hazırlanmasında ve alınan Tıbbi Cihazların muayene kabulünde teknik görüş bildirir.
 2. Kullanılmakta olan Tıbbi Cihazların periyodik olarak Metroloji kalibrasyon (ölçümleme)ile bu cihazların koruyucu bakım ve onarımlarını yaptırır cihazların verimliliğini ve güvenirliğini sağlar.
 3. Garanti kapsamındaki Tıbbi Cihazların Up Time (çalışma süresi)takiplerini yaparak etkinliği sağlar.
 4. Hizmet alımı kapsamında Tıbbi Cihazların demo, kurulum, bakım onarım ve ölçümleme aşamaların da tedarikçilere refakat ederek gerekli kontrol ve kayıtların tutulmasını yaparak gerekli güvenliği sağlar.
 5. Demirbaş Tıbbi Cihazlara ait işletim sistemi yazılımlarının tüm döküm bilgilerinin MKYS de Dayanıklı Taşınır Biyomedikal depo kayıtlarının tutulmasını yaparak etkin cihaz envanter yönetimini sağlar. 
 6. Tıbbi Cihaz yedek parça sarflarının ve Tıbbi gazların tedarikini Biyomedikal Tüketim depo MKYS de depo kayıtlarını tutarak,etkin stok yönetimini sağlar.
 7. Arızalı Tıbbi Cihazların takibi kapsamında, cihazların hastane kurumu dışına emanet çıkışı ve dönüşü süreçlerinin takibini Biyomedikal depo üzerinden yapar. Gerekli kayıtları tutar.
 8. Hastaneye yeni alınan Tıbbi Cihazların kullanımı ve cihaz güvenliği hakkında hastane eğitim birimi ile koordineli olarak ilgili personele eğitim verdirilerek kayıt altına alınmasını sağlar.
 9. Hastane içinde Tıbbi Cihaz kullanıcılarını, Tıbbi Cihazların zararlı etkilerinden korumak ve hasta güvenliğini sağlamak için Tıbbi Cihaz kaynaklı olumsuz bir olay durumunda, konuyu ilgili mercilere rapor ederek, gerekli prosedürün uygulanmasını sağlar.
 10. H.E.K (Hurda, Eskimiş, Köhne) durumunda bulunan Demirbaş Tıbbi Cihazların HEK talimatına uygun olarak cihaz veya cihazların hurdaya ayrılmasını yapar,gerekli kayıtların tutulmasını sağlar.
 11. Klinik Mühendislik Birimi, Hastane Başhekimliğe sunmak üzere 6 aylık faaliyet sunumu ve yıllık faaliyet raporunu hazırlar.
 12. Klinik Mühendislik Birimi; Kalite yönetimi ve verimlilik ölçütlerine göre birimi işletir. Hastane yönetimine karşı sorumludur.
 13. Klinik Mühendislik Birimi, yaptığı tüm faaliyetlerinde, çalışma ortamında ve çalışma esnasında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanuna göre gerekli tüm tedbirleri alarak uygular.