İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi
19 Haziran 2023

Bölüm-Birim Adı: İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi
İletişim Bilgileri: 0216 500 15 00 / 5117
Bölüm Sorumlusu: GÜLCAN BOSTANCI

Bölüm Tanıtımı


     
20.06.2012 Tarihinde kabul edilen ve 30.06.2012 Tarihinde 28339 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan,yine 30.12.2012 Tarihinde yürürlüğe giren 6331 Sayılı ‘’İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’’ uyarınca; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla çıkarılmış olan kanun gereğince,hastanemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi kurulmuştur.

 Görevler

 1. İş yerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla;

  1. Hastane yönetimi tarafından oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunu her ay toplamak ve toplantı kayıtlarını tutmak,
  2. Sağlık ve güvenliğin korunması ve geliştirilmesi amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından konulan kurallar, yasaklar ile alınan karar ve tedbirlere uyulması hususunda işvereni bilgilendirmek,
  3. İş yerinde İSG açısından çalışanların kendisinin ve diğer çalışanların sağlığını bozacak veya vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalınması halinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna başvurmak,
  4. İş yerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapmak ve öneriler hazırlayarak onayına sunmak,
  5. Çalışanlara sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesisi ve devamı için iş yerinde en az 16 saat olmak üzere İSG çalışan eğitimleri düzenlemek,
  6. İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden iş yerinde en geç 2 (iki) yılda bir risk değerlendirmesi yapılması için rehberlik yapmak,
  7. Bölüm bazında riskleri belirlemek, güncel olmalarını, kayıtların tutulmasını sağlamak, aynı zamanda bu risklere yönelik uzman hekimlerin görüşleri doğrultusunda tüm personele sağlık tarama programı hazırlamak,  uygulamak ve sağlık tarama sonuçlarının kayıtlarını tutmak,
  8. Çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgileri ve çalışma sonuçlarını kayıt altına almak,
  9. Tüm personele sağlanan kişisel koruyucu donanımları doğru kullanmaları hususunda bilgi vermek,
  10. İş yerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalardaki güvenlik donanımlarının kurallara uygun olarak kullanılması hususunda rehberlik yapmak,
  11. İş yerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilk yardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
  12. İSG yıllık çalışma planı, İSG yıllık değerlendirme raporu,  İSG iç yönerge hazırlamak,
  13. İş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri ile ilgili yönetmelik ile İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet verdikleri alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirmesi için gerekli ortamı sağlamak,
  14. Çalışanların yürüttüğü işler, iş yerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarını, iş yerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyarak saklamak,
  15. İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak üzere işverence görevlendirilen iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından saklanması gereken onaylı defter suretleri, yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu suretleri ile çalışanlara verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine dair kayıtları arşivlemek.