Enfeksiyon Kontrol Komitesi
19 Haziran 2023

Bölüm-Birim Adı: Enfeksiyon Kontrol Komitesi
İletişim Bilgileri: 0216 500 15 00 / 3336 kosuyoluekk@gmail.com
Bölüm Sorumlusu: Arzu ATEŞOĞLU AYDOĞAN

Bölüm Tanıtımı
Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Ağustos 2005 tarih 25903sayılı Resmi Gazetede yayımlanan: ‘Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği’ uyarınca Enfeksiyon Kontrol Komitesi; Sağlık hizmetleri ile ilişkili olarak gelişen enfeksiyon hastalıklarını önleme ve kontrol altına alma, konu ile ilgili sorunları tespit etme, çözümüne yönelik faaliyetleri düzenleme, yürütme çalışmalarını sürdürür. Enfeksiyon Kontrol Komitesi işlerini temelde Enfeksiyon Kontrol Ekibi yürütür.

Görevler

Enfeksiyon Kontrol Komitesi:

 1. Hastanelerde enfeksiyon kontrol programı belirleyerek kontrol standartlarını yazılı hale getirir.
 2. Standartları bilimsel ve uluslararası kılavuzlara göre günceller.
 3. Bu programa uyulması için personele hizmet içi eğitim verir.
 4. Uygulamaları denetler.
 5. Yataklı tedavi kurumunun ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun bir sürveyans programı geliştirir.
 6. Öncelik taşıyan bölümleri saptar ve bulgulara göre harekete geçerek, hastane enfeksiyon kontrol programı için hedefler koyar.
 7. Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçlerin, enfeksiyon kontrolü ile ilgili diğer demirbaş ve sarf malzeme alımlarında, ilgili komisyonlara görüş bildirir.
 8. Hastanede personeli tehdit eden enfeksiyon riski olduğunda inceleme yapar ve izolasyon yöntemlerini belirler.
 9. Antibiyotik kullanım politikalarını belirleyip uygulanmasını kontrol etmek, sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerinin ilkelerini ve dezenfektanların seçimi ile ilgili standartları belirlemek, standartlara uygun kullanımını denetlemekten sorumludur.
 10. Komite, yıl içindeki bu çalışmalarını üç aylık raporlar halinde yönetime sunar, hastane enfeksiyon etkenleri ve direnç paternlerini içeren sürveyans raporu hazırlayarak; hastane yönetimi ve ilgili çalışanlar ile paylaşır. Gerekli gördüğü alanlarda çalışma grupları kurarak düzeltici önleyici faaliyetlerde bulunur. Sağlık bakım ilişkili enfeksiyonları önlemek için aldığı kararları yönetime iletir.
 11. Enfeksiyon kontrol komitesinin faaliyet alanları;

a) Sürveyans ve kayıt,

b) Antibiyotik kullanımının kontrolü,

c) Dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon,

d) Sağlık çalışanlarının meslek enfeksiyonları,

e) Hastane temizliği, çamaşırhane, mutfak, atık yönetimi gibi destek hizmetlerininenfeksiyon kontrolü yönünden takibi olarak sıralanır.


Enfeksiyon kontrol komitesinin kararları

 1. Enfeksiyon kontrol komitesince alınan kararlar uygulanmak üzere Yönetime iletilir.
 2. Bu kararlar, Yönetim ve yataklı tedavi kurumunun bütün personeli için bağlayıcıdır.
 3. Bu kararlara uyulmaması halinde doğacak sonuçlardan ilgililer sorumludur.


Enfeksiyon Kontrol Ekibi:

 1. Enfeksiyon kontrol komitesinin işlerini temelde, enfeksiyon kontrol hekimi, mikrobiyoloji uzmanı ve enfeksiyon kontrol hemşiresinden oluşan enfeksiyon kontrol ekibi yürütür .
 1. Sürveyans verilerini değerlendirmek ve sorunları saptayarak, üretilen çözüm önerilerini enfeksiyon kontrol komitesine sunar.
 2. Personelin mesleğe bağlı enfeksiyon ile ilgili risklerini takip eder.
 3. Koruyucu tıbbî önerilerde bulunur, gerekli durumlarda bağışıklama ve profilaksi programlarını düzenlemek üzere Enfeksiyon Kontrol Komitesi’ne teklifte bulunur.
 4. Sürveyans verilerini ve eczaneden alınan antibiyotik tüketim verilerini kullanarak, yataklı tedavi kurumlarındaki antibiyotik kullanımını izler, düzenler ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi’ne bilgi verir.
 5. Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerini denetler.
 6. İlgili idari birimlerle koordinasyon halinde hastane temizliği, mutfak, çamaşırhane ve atık yönetimi ilkelerini belirler ve denetimini yapar.
 7. Yıllık çalışma ön raporunu hazırlar ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi’ne sunar.
 8. Enfeksiyon kontrol komitesinin gündemini belirler ve sekreteryasını yürütür.


Enfeksiyon Kontrol Hekimi:

 1. En az haftada bir kere Enfeksiyon Kontrol Hemşireleri ile bir araya gelerek çalışmaları değerlendirir, gerekli görülen her durumda Enfeksiyon Kontrol Hemşiresine tıbbî direktif ve tavsiye verir.
 2. Enfeksiyon Kontrol Hemşireleri tarafından yürütülen çalışmaları ve hizmet içi eğitim programını denetler.
 3. Yataklı tedavi kurumu personeline hastane enfeksiyonları konusunda Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nin programları çerçevesinde eğitim verir.
 4. Sürveyans verilerini düzenli olarak gözden geçirip, sonuçlarını yorumlayarak, periyodik olarak Enfeksiyon Kontrol Ekibi’ne bilgi verir ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nin toplantılarında bu verileri sunar.
 5. Enfeksiyon kontrol programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında görev alır.
 6. Salgın şüphesi olduğunda, bunun kaynağını aramaya ve sorunu çözmeye yönelik çalışmaları başlatır ve yürütür.
 7. Bölümlerle ilgili sorunları o birimlere ileterek, bu birimlerin kontrol tedbirlerinin oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesine katılımlarını sağlar.


Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi:

 1. Hastane enfeksiyonları sürveyansını yürütmek amacıyla, mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji laboratuvarından kültür sonuçlarını izler, günlük klinik ziyaretleri ile ilgili hastaları değerlendi
  rir, sorumlu hekim ve hemşirelerle koordinasyon sağlayarak, hastane enfeksiyonu gelişen ya da gelişme ihtimali bulunan yeni vakaları saptar, bu hastaları enfeksiyon riski açısından değerlendirerek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.
 2. Toplanan sürveyans verilerinin bilgisayar kayıtlarını tutar.
 3. Klinik enfeksiyon hızı artışlarını veya belirli mikroorganizmalarla oluşan enfeksiyonlardaki artışı belirler ve bunları Enfeksiyon Kontrol Hekimine bildirir.
 4. Hastane enfeksiyon salgını şüphesi olduğunda, bunun kaynağını aramaya ve sorunu çözmeye yönelik çalışmalara katılır.
 5. En az haftada bir kez Enfeksiyon Kontrol Hekimi ile bir araya gelerek, çalışmaları değerlendirir.
 6. Bölümlerle ilgili sorunları Enfeksiyon Kontrol Hekimi ile birlikte o bölümlere iletir, bu bölümlerin kontrol tedbirlerinin oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesine katılımlarını sağlar.
 7. Enfeksiyon kontrol programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında görev alır.
 8. Yataklı tedavi kurumu genelinde enfeksiyon kontrol uygulamalarını izler.
 9. Yataklı tedavi kurumu personeline hastane enfeksiyonları ve kontrolü konusunda eğitim verir.