Sağlık Turizmi
16 Eylül 2022

Bölüm-Birim Adı: Sağlık Turizmi
İletişim Bilgileri: 0216 500 15 00 -1208
Bölüm Sorumlusu: Cenk Hilmi KILIÇ

Bölüm Tanıtımı

Bu Bölüm; 31/5/2006 tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve milletlerarası ikili mütekabiliyet anlaşmaları kapsamına girmeyen, ancak; yurt dışından sağlık hizmeti almak amacıyla ülkemize gelenler ile turist olarak ülkemizde bulunduğu sırada sağlık hizmeti ihtiyacı ortaya çıkan kişiler ve bu kişilere sağlık hizmeti sunan kamu, üniversite ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile aracı kuruluşlarınca hizmet vermek amaçlı kurulmuştur.

Görevler

  1. Sağlık turizmi ve turistin sağlığı ile ilgili hastanede sunulacak hizmetleri planlar.
  2. Sağlık turizmi ile ilgili iş ve işlemleri ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak yürütür.
  3. Sağlık turizmi ve turistin Sağlığı kapsamındaki hastalara gerektiğinde yardım ve danışmanlık hizmetlerini sunmak ve kayıtlarını tutar.
  4. Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) ile koordinasyonu sağlar.
  5. Çalışırken iş sağlığı ve iş güvenliği esaslarına uygun tedbirleri alır. Bu konuda aldığı eğitimlere uygun davranır.