Mikrobiyoloji Laboratuvarı
20 Temmuz 2022

Bölüm-Birim Adı: Mikrobiyoloji Laboratuvarı
İletişim Bilgileri: 0216 500 15 00 / 4185

Bölüm Sorumlusu: Sorumlu doktor Ayşe Buket Tan Sorumlu Teknisyen Selçuk Arslan

Bölüm Tanıtımı

19/3/1927 tarihli ve 992 sayılı Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanununun7. Maddesi, 7/5/1987 tarihli 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3.maddesi ile 9. Maddesinin 1. Fıkrasının (c) bendi ve (Değişik ibare: RG-18/12//2018-30629) 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 355. Maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (c) bentleri ile 508. Maddesine dayanılarak hazırlanan yönetmelik gereğince kalite standartlarına uygun olarak acil servis, poliklinik ve servislerden gelen kan, idrar ve gaita numunelerinin analizlerinin gerçekleştirilmesi hizmetini sunar.

 1. Görevler

  24 saat kesintisiz laboratuvar hizmeti sunar.

 2. Hastane gereksinimine göre saptanan tetkikleri uygun koşullarda çalışır.

 3. Laboratuara numune kabul birimlerinde numuneyi kabul eder. Numunelerin analizi için ön hazırlığını yapar.

 4. Acil olan testleri ayırarak çalışır ve muhafazası gerekenleri usulüne göre ayırır, saklar.

 5. Ret kriterlerine göre ret edilmesi gereken örnekleri ret ederek yeni örnek ister. 

 6. Durumu, laboratuvar uzmanı, örneği gönderen hemşire ve/veya hekime bildirir

 7. Laboratuvar araç-gereçlerini kullanarak hekim tarafından istenilen deney, test ve analizleri yapar, bulgularını rapor haline getirerek onaya sunar, çıkan panik değerleri Laboratuvar uzmanına ve/veya ilgili klinik hekimine ve/veya hemşiresine bildirilir.

 8.  İç ve dış kalite kontrol çalışmalarını yapar, kayıt altına alır. İşlem sırasındaki gözlemlerini kalite çalışmaları doğrultusunda formlara kaydeder.

 9. Laboratuar istatistik çalışmaları, malzeme ve kit sayımı ile miat kontrollerini yapar, kayıt altına alır.

 10. Laboratuvar araç gereçlerinin temizlik ve dezenfeksiyonunu sağlar.

 11. Test cihazları ve araçlarının, günlük bakımını ve kullanım öncesi kalibrasyon kontrollerini yapar.

 12. Dekontaminasyon işlemlerini ve atıkların güvenli bir şekilde bertaraf edilmesini sağlar.