Hukuk ve Disiplin Birimi
19 Haziran 2023

Bölüm-Birim Adı: Hukuk ve Disiplin Birimi
İletişim Bilgileri: 0216 500 15 00 / 1224 - 1225 - 1226 kosuyolu.hukuk@saglik.gov.tr
Bölüm Sorumlusu: NURTEN KAHRAMAN

Bölüm Tanıtımı

      “Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları İle Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönerge” nin 8. Maddesinin 4.fıkrası gereğince; Müdürlük Başhekime bağlı olarak 663 sayılı KHK ile verilen görevler ile 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre muhakemat hizmetleri ile hukuk danışmanlığına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere Hukuk ve Disiplin Birimi kurulmuştur.

Görevler

 1. Hastane İdaresinin taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden dava ve icra işlemlerinde her türü bilgi ve belgeyi hazırlayıp Müdürlüğüz Hukuk ve Muhakemat birimine ve ilgili adli makamlara gönderilmesi sağlanır ve takip edilir.
 2. Anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında alınır, uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümü konusunda Müdürlüğümüz, Hukuk ve Muhakemat birimine yönlendirilmesi doğrultusunda iş ve işlemler takip edilir.
 3. Hastane idaresinin amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki bilgi ve belgeler hazırlanır.
 4. Müdürlüğümüz Hukuk ve Muhakemat Birimi tarafından hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi ve değerlendirilmesi yönünden sekreterya hizmetleri ve hastane idaresince verilen diğer görevler yürütülür.
 5. Kurumda görevli personelin disiplin işlemlerini yürütür, mevzuata uygun şekilde zamanında sonuçlandırılmasını ve uygulanması sağlanır.
 6. Personele verilen disiplin ve idari cezaların kayıtlarını tutar, bununla ilgili iş ve işlemler yürütülür.
 7. Şikayet, ihbar ve tutanaklarla ilgili soruşturma başlatılır ve muhakkik tayini yazışmaları yapılır ve dosyalanır.
 8. İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğünden gelen inceleme ve ön inceleme görevlendirme yazıları ilgililere tebliğ edilir. İlgililerce yapılan inceleme ya da ön incelemelerde sekreterya hizmetleri (katiplik gibi) verilir.
 9. Cezai kanaatlerle ilgili cezai işlem basamakları ve disiplin işlemlerine dair tebliğler birimimizce yapılır.
 10. İlgili Yönetici ile SABİM (Sağlık bakanlığı İletişim Merkezi) ve CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) başvuruları değerlendirilir ve usule uygun sonuçlandırılır.
 11. SABİM (Sağlık bakanlığı İletişim Merkezi) ve CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) başvurularının takip ve denetimi yapılır, ilgili birimlere ulaştırılır ve koordinasyonu sağlanır.
 12. SABİM (Sağlık bakanlığı İletişim Merkezi) ve CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) başvurularının takibi, başvurunun ilgili olduğu birimden bilgi istenir.
 13. SABİM (Sağlık bakanlığı İletişim Merkezi) ve CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) başvurularında disiplin işlemi gerekmesi durumunda incelemeci onayı alınır ve incelemede yapılan işlemler takip edilir.
 14. SABİM (Sağlık bakanlığı İletişim Merkezi) ve CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) başvurularının yasal süre içerisinde (15-30 gün) sürede cevaplanılması sağlanılır, süresi geçen başvurular için sözlü hatırlatmalar yapılır, gelen cevaplar sisteme online olarak girilir.
 15. SABİM (Sağlık bakanlığı İletişim Merkezi) ve CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) kullanıcı değişikliklere üst yazı ile İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirilir.
 16. Başhekimliğe sunmak üzere 6 aylık faaliyet sunumu ve yıllık faaliyet raporu hazırlanır.