Yoğun Bakım Hemşirelik Hizmetleri
16 Eylül 2022

Bölüm-Birim Adı: Yoğun Bakım Hemşirelik Hizmetleri
İletişim Bilgileri: 0216 500 15 00 / 4226 - 4226
Bölüm Sorumlusu: Semra KIZIL / Şule Nur KAVAK / Gülcan ALDEMİR

Bölüm Tanıtımı


19 Nisan 2011 tarih ve 27910 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında Yoğun Bakım Hemşiresi görev ve yetkilerine sahiptir. Yoğun bakım hemşiresi, karmaşık ve yaşamı tehdit edici problemleri olan hastaların tanılamasını yapmak, hastaları sürekli izlemek, kaliteli ileri yoğun bakım tedavi girişimleri uygulamak, hasta ve yakınları ile terapötik ilişki kurmak, koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici girişimleri uygulamaktan sorumlu hemşiredir.

Görevler

 1. Yoğun bakım enfeksiyonlarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.
 2. Hasta değerlendirmesinde kurumun benimsediği skorlama sistemleri ve skalaları uygular ve değerlendirir.
 3. Hastaların monitorizasyonunu sağlar. Monitörizasyonda non-invaziv monitörizasyon tekniklerini kullanır. Kardiyak ritmi izler, acil durumlarda gerekli ekip ile iletişim kurar.
 4. Sıvı-elektrolit ve asit baz dengesine yönelik mevcut ve olası sorunların dikkate alınarak uygun hemşirelik bakımını planlar, uygular ve değerlendirir.
 5. Hastaların solunuma ilişkin sorunlarını çözmeye yönelik girişimleri planlar, uygular, değerlendirir ve ventilatördeki hastaya bakım verir.
 6. Aspirasyon, oksijen tedavisi, vücut pozisyonları, genel vücut bakımı, postural drenaj, aseptik uygulamalar (sonda/ katater bakımı vb.) gibi temel girişimsel uygulamalara yönelik uygun hemşirelik aktivitelerini planlar, uygular ve değerlendirir.
 7. Bası yarası risk faktörleri ve prognoz üzerindeki etkilerini değerlendirilerek oluşmasının önlenmesi için uygun hemşirelik yaklaşımını sağlar, oluşması halinde uygun hemşirelik bakımını planlar, uygular ve değerlendirir.
 8. Hastalarda kontraktür oluşmasını önleyici girişimleri planlar ve uygular.
 9. Hastalarda emboli oluşmasını önleyici girişimleri bilir, hekimle birlikte gerekli planlamayı yapar ve uygular.
 10. Nörolojik hastalıklarda bilinci kapalı olan hastaların izlemini ve uygun pozisyon verilmesini sağlar, nörolojik değerlendirmelerini yapar.
 11. Kurum politika ve talimatları doğrultusunda, intravenöz sıvı infüzyonu ve kan/kan ürünleri transfüzyonu işlemlerini başlatır, takip eder, kaydeder; olası sorun ya da komplikasyonlar ortaya çıkması durumunda hekime bildirir ve kurumda benimsenmiş standartlara göre gerekli girişimleri uygular.
 12.  Pace make takılı hastayı izler, bakımını bilir ve uygular.
 13. Intra aortik balon pompası yerleştirilmiş hastayı izler, bakımını bilir ve uygular.
 14. Hastaların beslenme gereksinimlerini belirler, gereksinimlerine göre hemşirelik bakımını planlar ve uygular, beslenmede kullanılan cihazların sterilizasyonunun devamlılığının sağlanmasını koordine eder.
 15. Yoğun bakım hastaları ve hasta yakınlarına psikososyal problemlerine uygun hemşirelik yaklaşımı sağlar.
 16. Hastadan topladığı verileri ve hastanın genel durumundaki değişiklikleri değerlendirir, kaydeder, normalden sapmaları hekime bildirir.
 17. Diğer sağlık personelleri ile beraber hasta vizitine katılır, hastanın tedavisini uygular ve bakım planını oluşturur.
 18. Hekim tarafından gerçekleştirilen invaziv tanı ve tedavi girişimlerine katılır; bu girişimler için hastayı hazırlar, işlem sırasında destek olur ve işlem sonrası hastayı izler.
 19. Hastanın laboratuvar tetkikleri için kan, idrar, sıvı örneklerini toplar; laboratuvara gönderir, değerlendirilmesi için hastanın hekimine bilgi verir.
 20. Hastalara uygulanması gereken ilaç çeşitlerini, farklı dozlarını ve olabilecek yan etkilerini bilir; ilaç uygulamaları ve ilaç güvenliği ilkelerine bağlı kalarak, hekim istemine göre hastaya enteral, parenteral ve haricen verilecek ilaçları uygular; uygulanan tedavilerin etki ve yan etkilerini, hastanın tedaviye verdiği yanıtları gözler, kaydeder, gerektiğinde ilgililere rapor eder.
 21. Acil durumlarda uygulanacak ilaçları, tıbbi malzeme ve cihazları kullanıma hazır bulundurur.
 22. Kardiyak ritmi izler, değişiklikleri gözlemleyerek acil durumlarda hekim ile iş birliği sağlayarak gerekli müdahaleyi yapar.
 23. Hastaların konsültasyonlarının yapılmasını koordine eder.
 24. Acil durumlarda hekimle işbirliği ile mavi kod çağrısı yapar. Kurumun benimsemiş olduğu protokoller doğrultusunda temel/ileri yaşam desteği uygulamalarına katılır.