Laboratuvar Tekniker Hizmetleri
16 Eylül 2022

Bölüm-Birim Adı: Laboratuvar Tekniker Hizmetleri
İletişim Bilgileri: 0216 500 15 00 / 4175 - 4185
Bölüm Sorumlusu: Laboratuvar Tekniker Şerife SAYGILI / Laboratuvar Tekniker Selçuk ARSLAN


Bölüm Tanıtımı

30.10.2013 tarih ve 35784 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği gereğince; 
Tıbbi Laboratuvar Teknikeri, sağlık kurumlarındaki tanı ve tedavi laboratuvarlarında hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapar ve laboratuvar çalışmalarının zamanında, düzenli ve doğru şekilde yapılmasını sağlar.

Görevler

 1. Laboratuvara numune kabul birimlerinde numuneyi kabul eder. Numunelerin analizi için ön hazırlığını yapar.
 2. Laboratuvara başvuran kişilerden usulüne uygun olarak klinik örnekleri alır.
 3. Kan alma ünitesinde, kan alma işlemini yapar.
 4. Acil olan testleri ayırarak çalışır ve muhafazası gerekenleri usulüne göre ayırır, saklar.
 5. Ret kriterlerine göre ret edilmesi gereken örnekleri ret ederek yeni örnek ister. Durumu, laboratu var uzmanı, örneği gönderen hemşire ve/veya hekime bildirir.
 6. Laboratuvar araç-gereçlerini kullanarak hekim tarafından istenilen deney, test ve analizleri yapar, bulgularını rapor haline getirerek onaya sunar, çıkan panik değerleri laboratuvar uzmanına ve/veya ilgili klinik hekimine ve/veya hemşiresine bildirir.
 7. İç ve dış kalite kontrol çalışmalarını yapar, kayıt altına alır. İşlem sırasındaki gözlemlerini kalite çalışmaları doğrultusunda formlara kaydeder.
 8. Laboratuvar istatistik çalışmaları, malzeme ve kit sayımı ile miat kontrollerini yapar, kayıt altına alır.
 9. Laboratuvar araç gereçlerinin temizlik ve dezenfeksiyonunu sağlar.
 10. Laboratuvardaki test cihazları ve araçlarının, günlük bakımını ve kullanım öncesi kalibrasyon ve kontrollerini yapar.
 11. Dekontaminasyon işlemlerini ve atıkların güvenli bir şekilde bertaraf edilmesini sağlar.