Cerrahi Birimler

Transfüzyon Kan Merkezi

TRANSFÜZYON KAN MERKEZİ

Hemovijilans; kan ve kan bileşenlerinin toplanmasından alıcıların takibine kadar tüm transfüzyon zincirini kapsayan, kan ve kan bileşenlerinin toplanmasından ve klinik kullanımından kaynaklanan beklenmeyen veya istenmeyen durumlar hakkında bilgi toplamak, değerlendirmek ve bunların oluşumunu veya tekrarlanmasını önlemek amacıyla yürütülen bir dizi izleme prosedürleridir. Birimimizde kan ve kan ürünleri hizmetinin kaliteli ve güvenilir bir şekilde sürdürülmesi amacıyla 2018 yılı Eylül ayı itibariyle hemovijilans ekibi kurulmuş olup faaliyetlerini aktif olarak yürütmektedir. 2019 yılı başında hastanın kendi kanını yeterli düzeyde tutması ve korumasını amaçlayarak transfüzyon gereksinimini ortadan kaldırmaya ya da azaltmaya yönelik bir takım tıbbi ve cerrahi yaklaşımlar olarak tanımlanan “Hastane Kan Yönetimi” algoritması oluşturulmuştur ve sahada aktif olarak uygulanmaya başlamıştır.

Görevler

 1. Birimimizde 2016 Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi’ nin önerileri doğrultusunda kan grubu, çapraz karşılaştırma ve ihtiyaç olduğu durumlarda diğer testleri (indirekt coombs, direkt coombs, alt grup, antikor taraması ve tanımlama) çalışmaktadır.
 2. Kuzey Marmara Kızılay Bölge Kan Merkezi’nden kan ve kan ürünleri temin edilir. (Endikasyon olduğu durumlarda yıkanmış eritrosit süspansiyonu, ışınlanmış eritrosit süspansiyonu ve trombosit süspansiyonu )
 3. Gerekli durumlarda Kuzey Marmara Kızılay Bölge Kan Merkezi’ nden yetki alınarak taze tam kan donasyonu yapılır.
 4. Kan ve kan ürünlerinin miad takibi yapılır.
 5. Kritik stok seviyesi takibi yapılır.
 6. Bölge Kan Merkezinden gelen kan ve kan ürünlerinin stok kaydı tutulur.
 7. Kan ve kan ürünlerinin imhası yapılır.
 8. Saklanması gereken resmi belgeler ( bağışçı sorgulama formu, transfüzyon istem formları, ret edilen bağışçı sorgulama formları vb.) arşivlenir.
 9. Donör testlerinin günlük takibi yapılır.
 10. Hemovijilans, kan bağışçısında veya alıcıda gerçekleşen tüm istenmeyen reaksiyonları ve transfüzyon zincirinde gerçekleşen tüm istenmeyen olayları kapsar ve aynı zamanda kan bağışçılarının epidemioloji takibi sağlanır.
 11. Hemovijilansın ana hedefi, istenmeyen olay ve reaksiyonların tekrarını engelleyerek kan bağışçısının ve alıcının ( transfüzyonun ) güvenliğini arttırmaktır.
  • Kan bağışı veya transfüzyonla ilgili istenmeyen olay ve reaksiyonlar hakkında güvenilir bilgiye ulaşılır.
  • Kan bağışı ve transfüzyon sürecindeki hatalı uygulamalar ile istenmeyen olay ve reaksiyonların tekrarının engellenmesi için gereken düzeltici faaliyetlerde bulunur.
  • Hastane ve kan hizmet birimlerini, istenmeyen olay ve reaksiyonların birçok kişiyi etkileyebileceği konusunda uyarılır. (enfeksiyon hastalıklarının bulaşı, kan bağışı veya transfüzyonu sırasında kullanılan tıbbi cihaz, materyal, ekipman hataları vb.)
 12. Hastanede gerçekleştirilen tüm transfüzyonların, Transfüzyon İzlem Formu ile izlemlerinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini takip eder. Bu konuda, periyodik eğitimler düzenlenir. Bu formlar da arşivlenir.
 13. Alıcıda transfüzyon ile ilişkili bir reaksiyon şüphesi varlığında, reaksiyona yol açması muhtemel kan bileşenini bağışlayan bağışçının belirlenmesi amacıyla; bağışçıda ise transfüzyon güvenliğini tehdit eden bir durumun saptanmasını takiben, bu bağışçıdan elde edilen kan bileşenlerinin güncel akıbetinin (transfüze edildiği hastalar, üretim, imha veya stok durumu vb.) belirlenmesi amacıyla yapılan iz sürme işlemlerinin takibi yapılır.
 14. Hastanenin yıllık hemovijilans raporlarını oluşturur. (İstenmeyen Olay İçin Yıllık Bildirim Formu, Transfüzyon İle İlişkili İstenmeyen Reaksiyon Yıllık Bildirim Formu)

06 Ocak 2023