Eğitim ve Ar-Ge Bölümü
10 Şubat 2022

Bölüm Adı: Eğitim ve Ar-Ge Bölümü
İletişim Bilgileri: 
0216 500 15 00 / 5202 
kosuyoluegitimarge@gmail.com
Bölüm Sorumlusu: 
Nazmiye ÇORBACIOĞLU

Bölüm Tanıtımı

       Eğitim ve Araştırma Hastaneleri bünyesinde çalışan personelin hizmet sunumunda ihtiyaç duydukları eğitim hizmetlerinin etkili bir şekilde yürütülmesi, takip edilmesi ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin arttırılması maksadıyla, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükmünde kararnamenin 29. maddesi gereğince 09.02.2015 tarihli ve 41304669/774.99/362 sayılı makam oluruna istinaden eğitim araştırma ve geliştirme birimlerinin kurulması kararlaştırılmıştır.

Bu bölüm kurumumuz içindeki çalışanlara, hasta / hasta yakınlarına yönelik Bakanlığımızın Kalite ve Verimlilik kriterleri, kurumumuzun prosedür ve talimatları doğrultusunda verilecek eğitim faaliyetlerini koordine eder. Eğitim ile ilgili iş ve işlemleri başlatır, yürütür, denetler. Sağlık hizmet alanında eğitim, araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını koordine eder ve destekler.

Görevler

 1. Kurumda eğitim gereksinimleri belirlenir.
 2. Kurumun tüm eğitim faaliyetlerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi sağlanır.
 3. Kuruma yeni başlayan personelin genel uyum ve bölüm uyum eğitim süreçleri yürütülür.
 4. Tüm Eğitimlerin ÇKYS (Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi) ve HBYS’ ye (Hastane Bilgi Yönetim Sistem) kaydı yapılır.
 5. Her yıl Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı düzenlenir.
 6. Kurumdaki personeli alanı ile ilgili sertifikalı eğitim programları konusunda bilgilendirilir ve başvuruda bulunacak personelin gerekli bilgi ve belgeleri sertifika düzenleyen kuruma gönderilir.
 7. Eğitim ve Öğretim Yılı kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü’nden onaylı resmi yazı ile kurumumuza gelen ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerinin staj işlemleri yürütülür.
 8. Kurumumuzdaki tıpta uzmanlık öğrencilerinin Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönergesi kapsamında eğitim süreçlerinin yürütülmesi takip edilir.
 9. Kurum dışından mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla hizmet içi eğitim alma talebinde bulunan hekim ve hekim dışı sağlık personelinin eğitim süreci organize edilir.
 10. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Hasta Okulu Eğitimleri yürütülür.
 11. İl Sağlık Müdürlüğü’nden yüksek lisans, doktora, bitirme tezi, proje çalışması biçimi ve türündeki kurum izni ile ilgili yazısı kurumumuza gelen araştırmaların resmi işlemler yürütülür.
 12. İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Birimine gönderilmek üzere belirli aralıklarla istenen formlar düzenlenir ve resmi yazı ile gönderilir.
 13. Başhekimliğe sunmak üzere 6 aylık faaliyet sunumu ve yıllık faaliyet raporu hazırlanır.
 14. EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) üzerinden gelen resmi evraklara cevap oluşturulur.
 15. İl Sağlık Müdürlüğü Uzaktan Eğitim Sistemi (HES) ile ilgili tüm iş ve işlemler yürütülür.
 16. Lisans Tamamlama Staj Uygulamaları ile ilgili tüm iş ve işlemler yürütülür.
 17. Kurumdaki Sertifikalı personel sayısı düzenli aralıklarla takip edilir.
 18. Başhekimliğe bağlı olarak faaliyet gösteren Eğitim ve Ar-Ge/ Kalite/ Enfeksiyon/ Psikolojik Destek Birimlerinde çalışan personelin aylık çalışma listeleri hazırlanır.
 19. Eğitim konusunda sağlık tesisi çalışanlarına danışmanlık yapılır.
 20. Bilimsel çalışma, yüksek lisans, proje hazırlama, Ar-Ge faaliyetlerinde görev alan ya da alacak olan personele danışmanlık yapılır.
 21. Aşağıdaki komite, kurul ve komisyonların toplantıları organize edilir ve bunlarla ilgili tüm iş ve işlemler yürütülür.
 • Eğitim ve Ar-Ge Birimi/Komitesi, yılda en az dört kez ve gerektiğinde.
 • Tıpta Uzmanlık ve Eğitim Kurulu (TUEK), her ayın üçüncü haftası Perşembe günü ve gerektiğinde.
 • Bilimsel Bildiri ve Yayın İnceleme Komisyonu, yılda iki kez.
 • Başhekimliğe bağlı birimlerin yıllık faaliyet sunum toplantısı, yılda iki kez.
Staj İçin Gerekli Evraklar Tıklayınız