Biyokimya Laboratuvarı
13 Nisan 2022

Bölüm-Birim Adı: Biyokimya Laboratuvarı
İletişim Bilgileri: 0216 500 15 00 / 4175 
kartalkosuyoluhast@gmail.com

Bölüm Sorumlusu: Sorumlu Hekim Dr. Pınar ULUGÖL - 
Sorumlu Teknisyen Lab. Tek. Şerife SAYGILI

Bölüm Tanıtımı

19/3/1927 tarihli ve992 sayılı Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanununun 7 nci maddesi, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesi ile 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve (Değişik ibare:RG-18/12/2018-30629) 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 355 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri ile 508 inci maddesine dayanılarak hazırlanan yönetmelik gereğince kalite standartlarına uygun olarak Acil Servis, poliklinik ve servislerden gelen kan, idrar ve gaita numunelerinin analizlerinin gerçekleştirilmesi hizmetini sunar.

Görevler

  1. 24 saat kesintisiz laboratuvar hizmeti sunar.

  2. Hastane gereksinimine göre saptanan laboratuvar tetkiklerini optimal koşullarda çalışır.

  3. Hasta örneklerinin uluslararası standartlara uygun olarak alınmasını, transportunu ve çalışılmasını sağlar.

  4. Uluslararası standartlara uygun olarak, örneklerin kabulü ve sonuçların hasta ve doktora ulaşmasını sağlar.

  5. Ulusal ve uluslararası kalite kontrol çalışmalarını yapar.

  6. Her bir test için verimlilik oranlarını inceleyerek laboratuvarın etkin ve verimli çalışmasını sağlar.

  7. Laboratuvar alanında güncel gelişmeleri izleyerek, laboratuvarın gelişmesine yönelik kısa, orta, uzun vadeli planlar yapar ve uygular.

  8. Laboratuvar testleri, yorumları gibi konularda klinisyenlere bilgi aktarımında bulunup, danışmanlık hizmeti verir.

  9. Klinik alanlarda veya laboratuvar alanlarında eğitim alan araştırma görevlilerinin eğitimlerine ve araştırma faaliyetlerine mevzuatlar çerçevesinde katkıda bulunur.