T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstatistik ve VerimlilikYataklı Tedavi Kurumları Mevzuatına göre, kuruma ait tüm çalışmaları gösteren istatistik verilerin toplamak,kontrol emek, düzenlemek, bunlarla ilgili resmi çalışma ve yazışmaları hazırlayarak, e-mail, üst yazı ve gerektiğinde fax yoluyla Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı’na göndermek ve kliniklere ve yöneticilere yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek.

Günlük Yapılan İşler

1. Hastanemiz Sicil Birimi’ne verilmek üzere günlük ayaktan hasta, ameliyat ve diyaliz hasta sayısının hazırlanması,
2. Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi’ne iletilmek üzere ihbarı zorunlu (Form 014) hastalıkları formların zamanında düzenlenmesini sağlamak ve üst yazıyla bildirmek,
3. Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi’ne iletilmek üzere akut barsak enfeksiyonları günlük sürveyans ve izleme-değerlendirme formunun hazırlanarak, e-mail yoluyla gönderilmesi,
4. Sağlık Müdürlüğü AÇSAP Şubesi’ne e-mail yoluyla gönderilmek üzere, günlük gebelik, doğum, gebelik sonlandırma, bebek ve çocuk ölümleri formlarının düzenlenmesi, ilgili dosyaların gün içerisinde hazırlanması,
5. Acil polikliniklerde düzenlenen, Form 018/C zehirlenme vaka bildirim formlarının, Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Şube’ye fax ile gönderilmesi,
6. Ölen hasta listesini kontrol ederek, anne ve kadın ölümlerini takip etmek, gerekli dökümanların zamanında düzenlenmesini sağlamak.
7. Kadına yönelik şiddet formaları ile ilgili gerekli tabloyu hazırlamak,
8. Beyin ölümü formlarını kabul etmek,
9.Ölen hastalara ait ölüm formlarını kabul etmek ve ilgili gerekli tabloyu hazırlamak,
10. Günün akışına göre gerekli çalışmaları yapmak.

Aylık Çalışmalar

1. Aile Planlaması Formu (Form:102)
2. Hastane Doğumlarını Değerlendirme Formu
3. Ana Çocuk Sağlığı Program Çalışmaları Formu (Form:103)
4. Perinatal ve Bebek Ölümleri Bilgi Formu
5. Çocuk Ölüm Raporu
6. Anne Ölümleri İl Bildirim Formu
7. Anne Ölümü Tutanağı
8. Form 013 Aşı Sonuçları Formu
9. Kuduz Şüpheli Temas İzleme Formu
10. Neonatal Tetanoz Şüpheli Vaka Bildirim Formu
11. Form 017/A
12. HIV Test Sonuçları Çizelgesi
13. Aylık Kan Çalışmaları Formu (Form:113)
14. Grup D Paraziter Hastalıkları İstatistik Çizelgesi
15. Form 018/C Zehirlenme Vaka Bildirim Formu
16. İntihar Girişimleri Kayıt Formu
17. RS 40 Formu
18. Aylık AMATEM Formu
19. Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Formu
20. Madde Kullanıcılarında Tedavi Bildirim Sistemi Formu
21. Beyin Ölümü Bildirim Formu
22. Hastane Bilgi Formu (TSİM)
23. Kızılay’dan Temin Edilemeyen Kan ve Kan Ürünleri Formu
24. Diyaliz Merkezleri Aylık Bilgi Formu
25. İnsan Ticareti Formu
26. Kanser Kayıt Bilgi Formu.
27. Ölüm İstatistik Formu
28. Taşıt Takip Formu
29. Acil Sağlık Hizmetleri Bilgi Formu
30. Hasta Sevk Komisyon Formu
31. Yoğun Bakım Sevkleri Formu
32.Hekim Seçme Formu
33.Aile Hekimliği İzleme Değerlendirme Formu

3 Aylık Yapılan İşler

1. Hastane Doğumlarını Değerlendirme Formu
2. Hasta Yatak ve İzleme Formu (Form: 56)
3. Hastalık İstatistik Formu (Form 53)
4. Laboratuar Çalışmaları Formu(Form 57
5.Brifing Hazırlanması

6 Aylık Yapılan İşler

1. Diyaliz Hizmetleri 6 Aylık Bilgi Formu
2. Kornea Nakli Formu
3. Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi Mevcut Durum Tablosu

Yıllık Yapılan İşler

1. Hasta Yatak ve İzleme Formu(Form: 56)
2. Hastalık İstatistik Formu (Form 53)
3. Laboratuvar Çalışmaları Formu(Form 57)
4. Kaynak Kataloğu
5. Kan Ürünleri Formu
6. Kornea Nakli Formu
7. Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi Mevcut Durum Tablosu
8. Tarım İl Müdürlüğü Zirai İlaçlardan Zehirlenme Formu
9. Askerlik Şubesi Yükümlülerin Ruh Sağlığı Formu
10.Brifing Hazırlanması

İstatistik Birimi Çalışmaları

1. İstatistik Birimine bildirilen ihbarı zorunlu hastalık formlarını, aynı gün  Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi’ne bildirmek,
2. Sürveyans formlarını günlük hazırlamak,
3. Hastanenin tıbbi istatistikleri ile ilgili bilgilerini toplamak,
4. Birimle ilgili gerekli tüm kayıtları tutmak ve arşivlemek.
5. Çalışmaların düzenli yürütülmesi için diğer birimlerle koordinasyonu sağlamak.
6. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlüğü ve hastanedeki diğer birimlerin istekleri  doğrultusunda gerekli çalışmaları yapmak,
7. Tüm resmi istatistikleri aylık, üç, altı ve yıllık dönemler halinde hazırlamak,
8. Hastanedeki eğitim çalışmalarına katılmak.

Verimlilik

Sağlık tesisleri tarafından Sağlık Bilgi Sistemlerine girilen verilerin doğruluğunu temin etmek, sağlık tesislerinin, genel sekreterliğimizin ve sağlık idarecilerinin karne kriterlerine göre almış olduğu puanları  takip ederek güncel hesaplamalar yapmak ve aksaklıklar konusunda Genel Sekreterlik yöneticilerini bilgilendirmek. Genel sekreterliklerin kuruluş amacı mevcut kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılması, bunun yanında sağlık hizmetlerinin kaliteli, sürdürülebilir, ulaşılabilir, eşit ve standartlar çerçevesinde  yapılmasını sağlamaktır. Ayrıca yapılan çalışmaların ölçülmesi, değerlendirilmesi ve sonucunda sağlık idarecileri için bir takım yaptırımlar uygulanması öngörülmüştür. Denetim, ölçüm ve yaptırım noktasında akla verimlilik ve verimlilik karneleri gelmektedir. Kamu Hastaneleri Birlikleri Verimlilik Değerlendirmesi Hakkında Yönerge ile bu değerlendirmenin nasıl yapılacağı, uygulama ve yaptırımları belirlenmiştir.  Karneler vasıtasıyla birliklerin, sağlık tesislerinin ve sağlık idarecilerinin hedeflere ilerlemekteki başarısı ölçülmekte ve gerektiği takdirde önceden belirlenmiş olan yaptırımlar uygulanabilmektedir. Bu bilgiler ışığında verimlilik çalışmalarının Kamu Hastaneler Birlikleri sisteminin özünü yansıttığı söylenebilir