T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Diğer Birimler


1. Arşiv Birimi

Çıkarılan hasta dosyalarını gideceği bölümlere göre otomasyon sisteminden çıkışlarını barkot okuyucusu ile okutarak bilgisayar kayıtlarına işlemek ve sisteme çıkışı kaydedilen dosyaları bölüm kutularına yerleştirmek,
Hastaların müracaatlarını karşılayıp, yönlendirmek ve bilgilendirmek.
Randevulu bölüm dosyalarını takip ederek karşılanmasını sağlamak.
Hasta dosya hareketlerini takip etmek,
Bölümlerde on günden fazla kalan dosyaların dönüşümünü sağlamak için bölüm sekreterleri ile  uyumlu çalışmak.

2. Bilgi İşlem Birimi

Merkezi Yazılım ve Planlama Hizmetleri
Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri
Bilgisayar Bakım, Onarım ve Teknik Destek İşlemleri
Sağlık-Net Bilgi Sistemleri
Radyoloji Bilgi Yönetim Sistemleri ve PACS Projesi
Sistem Odası ve Sistem Sorumluluğu
Network Altyapı ve Destek İşlemleri
Kurumsal Ağ Güvenliği ve Güvenlik Duvarları
Sunucu Storage ve Sistem Altyapı Planlama
Bilgi İşlem Teknik Destek Personel Planlama ve Takip İşlemleri
Döküman Yönetim Sistemleri
Bilgisayar Yazıcı Planlamaları
Sayfa Başı Çıktı Hizmetleri

3. Biyomedikal Birimi

Sağlık hizmetlerindeki ilgili Mevzuatlar ile Hizmet Kalite Standartları gereğince Tıbbi cihaz ve kalibrasyon birimi;
Envanterinde görünen tüm tıbbi cihaz ve ekipmanların periyodik bakımlarını, takibini, envanterin güncelleştirilmesini, tıbbi cihazların ulusal ve uluslar arası düzeyde belirlenmiş referans değerlere uygun olarak çalışıp çalışmadığının takibini,kalibrasyona tabi cihazların kalibrasyonlarının yapılmasını ve sonucun takibi hizmetlerini ilgili birimlerle koordineli olarak yürütmektedir.

4. Çalışan Güvenliği Birimi

Hasta İletişim Biriminde gerekli görüşme ve bildirimler için uygun ortam oluşturmak ve iletişim araçlarının (Telefon, İnternet bağlantısı olan bilgisayar) çalışır durumda bulundurulmasını sağlamak.
Birime gelen başvuruları kayıt altına almak ve hasta görüşmelerini yapmak.
Hasta Başvuru Formunu bir sonraki kademeye göndermek, sonucu takip etmek ayrıca formu elektronik ortama aktarmak.
Çalışmaları ve başvurular konusunda hastane idaresini bilgilendirmek.
Hastane hizmetleri konusunda yapılan şikayetleri konularına göre sınıflayarak hastane idaresine sunmak.
Başbakanlık İletişim Merkezi’ nden (BİMER) ve Sağlık Bakanlığı Hasta Başvuru Bildirim Sistemi’ nden (HBBS) gelen başvuruları hastane idaresine bildirmek, gerekli yazışmaları yapmak.
Hastane Web sayfasına yapılan şikayetleri hastane idaresine bildirmek ve geri bildirim yazışmalarını yapmak.

5. Depo Birimi

Hastanemizde var olan, yeni alınan malzemelerin teslim alınması, teslim edilmesi ve takibi ile ilgili işlemlerini yapar.

6. Destek Hizmet Birimi

Sosyal ve İdari Hizmetler İşlemleri,
Yemekhane İşlemleri,
Ulaştırma işleri,
Personel Kimlik işleri, 
Temizlik İşleri,
Halkla İlişkiler İşleri,
Güvenlik İşleri.

7. Evrak Birimi

Resmi Kurumlardan gelen evrakların kaydı yapılarak, Başhekimlik Makamına ulaştırılır. Yetkili makamın evrakları incelemesinin ardından intranet ve iç zimmet aracılığıyla ile ilgili birimlere gönderilir. Dışarıdan gelen postaları zimmet karşılığı teslim alınır. Teslim alınan evrakların bazıları açılarak, bazıları da kapalı olarak ait oldukları kişi ya da birimlere iletilir. Hastane dışı kurumlara giden evrakları, bilgisayarda giden evrak defterine kayıt yaparak numara verilir, evrakları bazı kurumlara dış zimmet defterine kaydederek gönderilir, önemli görülenler dosyalanır.

8. Gider Tahakkuk Birimi

Hastanemiz döner sermaye bütçesini hazırlayıp bakanlık onayına sunmak.
Hastanemizde döner sermaye bütçesinden alınan tüm ilaç, tıbbi sarf, laboratuvar, ambar, mühendislik, demirbaş malzemelerin ödemesinin yapılması için gerekli evrakların toplayarak ödeme emri belgesi düzenlemek ve saymanlığa göndermek.
Hastanemizin döner sermaye muhasebe kayıtlarını tutmak.
Depoların stok çıkışlarını saymanlığa muhasebe işlem fişi düzenleyip bildirmek.
Hastanemizin elektrik, su telefon, doğalgaz faturalarının ödenmesini sağlamak.
Hastanemizde ihale yoluyla yapılan hizmet alımı ile ilgili hak edişleri düzenleyip tahakkuka bağlamak.
Saymanlık programı TDMS ile hastanemiz MKYS programı arasındaki hesapları karşılaştırıp eksiklikleri düzelttirmek.

9. Güvenlik Hizmetleri Birimi

Hastanemiz sınırları içine giren; Hasta, hasta yakını ve hastane çalışanı olarak ayırım yapılmadan her bireyin güvenliği hastanemiz güvenlik hizmetlerinin sorumluluğundadır. Deneyimli ve eğitimli güvenlik görevlilerimiz vardiyalı olarak çalışmakta; Hastane içi ve dışında olabilecek tehlikelere karşı hazır beklemektedir. Acil durum kodları mevcut olan hastanemiz kameralı sistemle de kontrol edilmektedir.

10. Hasta Kabul Birimi

Hastanemizin bu biriminde hastanemize gelen ve yatışına karar verilen hastaların, kabul ve taburcu işlemleri yapılmaktadır.

11. Hukuk ve Disiplin Birimi

Hastanenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, gerekli inceleme ve saptama yapmak ilgili birim tarafınca yürütülmektedir. 

12. İstatistik Birimi

Yataklı Tedavi Kurumları Mevzuatına göre, kuruma ait tüm çalışmaları gösteren istatistik verilerin toplamak,kontrol emek, düzenlemek, bunlarla ilgili resmi çalışma ve yazışmaları hazırlayarak, e-mail, üst yazı ve gerektiğinde fax yoluyla Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı’na göndermek ve kliniklere ve yöneticilere yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek.

Günlük Yapılan İşler

1. Hastanemiz Sicil Birimi’ne verilmek üzere günlük ayaktan hasta, ameliyat ve diyaliz hasta sayısının hazırlanması,
2. Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi’ne iletilmek üzere ihbarı zorunlu (Form 014) hastalıkları formların zamanında düzenlenmesini sağlamak ve üst yazıyla bildirmek,
3. Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi’ne iletilmek üzere akut barsak enfeksiyonları günlük sürveyans ve izleme-değerlendirme formunun hazırlanarak, e-mail yoluyla gönderilmesi,
4. Sağlık Müdürlüğü AÇSAP Şubesi’ne e-mail yoluyla gönderilmek üzere, günlük gebelik, doğum, gebelik sonlandırma, bebek ve çocuk ölümleri formlarının düzenlenmesi, ilgili dosyaların gün içerisinde hazırlanması,
5. Acil polikliniklerde düzenlenen, Form 018/C zehirlenme vaka bildirim formlarının, Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Şube’ye fax ile gönderilmesi,
6. Ölen hasta listesini kontrol ederek, anne ve kadın ölümlerini takip etmek, gerekli dökümanların zamanında düzenlenmesini sağlamak.
7. Kadına yönelik şiddet formaları ile ilgili gerekli tabloyu hazırlamak,
8. Beyin ölümü formlarını kabul etmek,
9.Ölen hastalara ait ölüm formlarını kabul etmek ve ilgili gerekli tabloyu hazırlamak,
10. Günün akışına göre gerekli çalışmaları yapmak.

Aylık Çalışmalar

1. Aile Planlaması Formu (Form:102)
2. Hastane Doğumlarını Değerlendirme Formu
3. Ana Çocuk Sağlığı Program Çalışmaları Formu (Form:103)
4. Perinatal ve Bebek Ölümleri Bilgi Formu
5. Çocuk Ölüm Raporu
6. Anne Ölümleri İl Bildirim Formu
7. Anne Ölümü Tutanağı
8. Form 013 Aşı Sonuçları Formu
9. Kuduz Şüpheli Temas İzleme Formu
10. Neonatal Tetanoz Şüpheli Vaka Bildirim Formu
11. Form 017/A
12. HIV Test Sonuçları Çizelgesi
13. Aylık Kan Çalışmaları Formu (Form:113)
14. Grup D Paraziter Hastalıkları İstatistik Çizelgesi
15. Form 018/C Zehirlenme Vaka Bildirim Formu
16. İntihar Girişimleri Kayıt Formu
17. RS 40 Formu
18. Aylık AMATEM Formu
19. Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Formu
20. Madde Kullanıcılarında Tedavi Bildirim Sistemi Formu
21. Beyin Ölümü Bildirim Formu
22. Hastane Bilgi Formu (TSİM)
23. Kızılay’dan Temin Edilemeyen Kan ve Kan Ürünleri Formu
24. Diyaliz Merkezleri Aylık Bilgi Formu
25. İnsan Ticareti Formu
26. Kanser Kayıt Bilgi Formu.
27. Ölüm İstatistik Formu
28. Taşıt Takip Formu
29. Acil Sağlık Hizmetleri Bilgi Formu
30. Hasta Sevk Komisyon Formu
31. Yoğun Bakım Sevkleri Formu
32.Hekim Seçme Formu
33.Aile Hekimliği İzleme Değerlendirme Formu

3 Aylık Yapılan İşler

1. Hastane Doğumlarını Değerlendirme Formu
2. Hasta Yatak ve İzleme Formu (Form: 56)
3. Hastalık İstatistik Formu (Form 53)
4. Laboratuar Çalışmaları Formu(Form 57
5.Brifing Hazırlanması

6 Aylık Yapılan İşler

1. Diyaliz Hizmetleri 6 Aylık Bilgi Formu
2. Kornea Nakli Formu
3. Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi Mevcut Durum Tablosu

Yıllık Yapılan İşler

1. Hasta Yatak ve İzleme Formu(Form: 56)
2. Hastalık İstatistik Formu (Form 53)
3. Laboratuvar Çalışmaları Formu(Form 57)
4. Kaynak Kataloğu
5. Kan Ürünleri Formu
6. Kornea Nakli Formu
7. Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi Mevcut Durum Tablosu
8. Tarım İl Müdürlüğü Zirai İlaçlardan Zehirlenme Formu
9. Askerlik Şubesi Yükümlülerin Ruh Sağlığı Formu
10.Brifing Hazırlanması

İstatistik Birimi Çalışmaları

1. İstatistik Birimine bildirilen ihbarı zorunlu hastalık formlarını, aynı gün  Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi’ne bildirmek,
2. Sürveyans formlarını günlük hazırlamak,
3. Hastanenin tıbbi istatistikleri ile ilgili bilgilerini toplamak,
4. Birimle ilgili gerekli tüm kayıtları tutmak ve arşivlemek.
5. Çalışmaların düzenli yürütülmesi için diğer birimlerle koordinasyonu sağlamak.
6. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlüğü ve hastanedeki diğer birimlerin istekleri  doğrultusunda gerekli çalışmaları yapmak,
7. Tüm resmi istatistikleri aylık, üç, altı ve yıllık dönemler halinde hazırlamak,
8. Hastanedeki eğitim çalışmalarına katılmak.

13. Maaş Mutemetliği Birimi

Hastanemiz mutemetlik birimi, çalışanların maaşları, döner sermaye ek ödemeleri, nöbet ücretleri, geçici ve sürekli görev yollukları, terfi ücretleri, tasarruf teşvik ödemeleri ile ilgili çalışmaları yürütür.

14. MHRS Birimi

Bilindiği üzere, Sağlık Bakanlığı Türkiye'de daha etkin ve verimli bir şekilde sağlık hizmetlerine ulaşılması amacı ile Sağlıkta Dönüşüm Projesi' ni yürürlüğe koymuş ve bu program kapsamındaki çalışmaları büyük ölçüde gerçekleştirmiştir. Bu programın en önemli çalışmalarından biride Merkezi Hastane Randevu Sistemidir (MHRS). MHRS 11 Temmuz 2011 tarihinden itibaren ilimizde yürürlüktedir.

MHRS nedir?

MHRS; vatandaşların Sağlık Bakanlığına bağlı 2 ve 3. basamak Hastaneler ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri için 182 MHRS Çağrı Merkezini arayarak canlı operatörlerden veya http://HastaneRandevu.gov.tr/Randevu adresinden kendilerine istedikleri hastane ve hekimden randevu alabilecekleri bir uygulamadır.

MHRS'nin amaçları nelerdir?

Hastanelerde daha iyi bir kaynak planlanması (iş gücü ve teçhizat kullanımının etkin ve verimli planlanması) yapılarak vatandaş/hasta memnuniyetinin artırılması, hastanelerde kuyrukların azaltılması. 
Hastanelerde kaynak kullanımının ve dağıtımının ölçülmesi (iş gücü, makine ve teçhizat kullanımının etkin ve verimli uygulanması)suretiyle; sağlık hizmetleri sunumunun, verim ve kalitesinin artırılması.
MHRS verileriyle, sağlık politikaları geliştirilmesine yardımcı olunması.

15.Personel Sicil-Özlük Birimi

1 - Hastane personelinin özlük ile ilgili her türlü yazışmalarını yürütür. (Yıllık izin, kongre izni, yurt dışı izni, mal beyanları,  terfi, göreve başlama ve görevden ayrılma, ücretsiz izin, geçici görev, emeklilik, istifa, vs. gibi)
2 - Kurum içinden veya dışından gelen-giden genel yazıların yazışmalarını yürütür.
3 - Yapılan tüm işlemleri dosyalayarak saklar.Personelin özlük dosyasının muhafazasını sağlar.
4 - Personelin disiplin ile ilgili bütün işlemlerini yürütür.
5 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre görev yapan  sözleşmeli personelin sözleşme yenileme ve diğer yazışma işlerini yapar.
6 - Döner Sermaye ek ödemeye esas olmak üzere aylık olarak personelin izin sürelerinin mutemetlik birimine bildirilmesini yapar ve diğer birimlerle koordineli olarak çalışır.

BİRİMDE KULLANILAN MEVZUAT VE DOKÜMANLAR

Yataklı Tedavi Kurumlar İşletme Yönetmeliği.
Resmi Gazete Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu.

16. Satın Alma Birimi

Bağlı bulunduğu Müdür Yardımcısına  verilen ihalelerin:
İlgili servisten gelen talepleri inceleyerek, değerlendirmeye almak.
Değerlendirmeye alınan taleplerin satın alınması için hangi ihale yönteminin izleneceğini saptamak.
Bu doğrultuda ihale dökümanını oluşturan idari şartname, sözleşme tasarısı ve diğer standart formların hazırlanması talepler ekinde talep eden birim tarafından hazırlanmış olan teknik şartnameyi ihale dökümanına eklemek.
Yaklaşık maliyet komisyonunu oluşturmak.
Satın alınacak malzemeler için yaklaşık maliyetin oluşması için ilgili firma ve Ticaret odalarına yazı yazarak yaklaşık maliyeti toplamak.
Yaklaşık firmalarla irtibata girerek bu işlemlerin hızlandırılmasını sağlamak.
Toplanan yaklaşık maliyetle ilgili verileri yaklaşık maliyet komisyonuna vermek.
Yaklaşık maliyet komisyonunca 4734 sayılı kamu ihale kanuna uygun olarak hazırlanan yaklaşık maliyet doğrultusunda ihale yöntemini belirleyerek ihale onay belgesini düzenlemek.
Düzenlenmiş olan İhale Onay belgesini İdari ve İhale yetkilisine imzalanmasını sağlamak.
İhale Onay belgesi doğrultusunda Kamu İhale Kurumu  sitesinde İhale kayıt numarasını almak.
Alınan ihale kayıt numarasıyla ilan bedelini yatırtmak için tahakkuk birimine gereken evrakları vermek.
Saymanlıkça yatırılan ilan bedeli takip edilerek hazırlanan ihale ilanının elektronik ortamda kamu ihale kurumuna göndermek.
Gönderilen ilanla ilgili KİK sayfasından sevk işlem fişini göndererek ilanın gönderildiğinin teyidini yapmak.
İlan ve sevk işlem formunun çıktılarını alarak ihale yetkilisine imzalatmak.
İlan KİK dışında yayınlanması gerekiyorsa bunu mahalli gazetelerde yayınlatmak için Sağlık Müdürlüğü kanalıyla yayımın yapılmasını sağlamak.
Yayınlanmış olan ilanları çıktılarını almak ve dosyalamak.
İhale Komisyon üyeliklerinin ilgili kişilere tebliğinin sağlanması
İlan tutanağının hazırlanmasını sağlamak.
İhale dokümanını oluşturan İdari Şartname,Sözleşme Tasarısı ve Standart formları ihale türü ve usulüne göre hazırlamak
Hazırlanan ihale dokümanını ilgili yetkililere onaylatmak
Onaylanan İhale Dokümanını çoğaltarak satışa hazır hale getirmek.
Hazırlanan ihale dokümanını gelen isteklilere meblağı mukabilinde satışını sağlamak
Gerektiğinde ihale günü asayişin sağlanması için ilgili kurumlara gereken yazışmaların yapılması, ihale günü ihaleye katılmak isteyen isteklilerin dosyalarını almak.
Posta yoluyla gelen ihale dosyalarının kabulünü yapmak.
Alınan ihale dosyalarını bir tutanak ile tespit etmek.
Tespit edilen ihale dosyalarını ihale odasında ihale komisyonuna teslim etmek.
Dosyaların dış yüzeylerinin incelenmesinde komisyon başkanına yardımcı olmak.
Bununla ilgili tutanağı hazırlamak.
Açılan zarfların belge kontrol tutanağını hazırlamak.
Teklif edilen fiyat tutanağını hazırlamak.
Uygun olmayan zarfların uygun olmadığına dair tutanağı hazırlamak.
Uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama tutanağını hazırlamak.
Yeterlilik Değerlendirme sonucu tutanağını hazırlamak.
Gerektiğinde ilgili firmalara aşırı düşük teklif sorgulaması yapmak.
Gerektiğinde Aritmetik hata sorgulaması yapmak.
Gerektiğinde İş deneyim belgesinin güncellenmesini sağlamak.
Gerektiğinde aritmetik hata var ise gerekli olan ek geçici teminatı firmaya yatırtmak.
Teklif edilen fiyatların mukayesesini yapmak.
Varsa numune kontrolünün yapılmasını sağlamak.
Varsa Demostrasyon için gereken yazışmaları yaparak bu işlemi gerçekleştirmek.
İhale Komisyon Kararını hazırlamak.
İhale Komisyon Kararı ve diğer ihale dokümanını komisyon üyelerine imzalatmak.
İhale uhdesinde kalan yüklenicilerin yasaklı teyitlerini KİK sayfasında almak.
Bununla beraber Komisyon kararını İhale Yetkilisine imzalatmak.
Kesinleşen ihale kararını ilgili firmalara yazmak ve göndermek.
Bu hususta ihale dışı kalan ve isteyen firmalara gerekçelerini yazarak bildirmek.
İdare şikayet başvurusunda bulunan  firmalara gereken cevapları yazmak.
Kamu ihale kurumuna itirazen şikayette bulunan ve kik te genel yazışmalara cevap vermek.
KİK tarafından istenilen dosyaları hazırlayarak KİK e göndermek.
İhale uhdesinde kalan yüklenicilere sözleşmeye davet yazısını yazmak.
Tüm bu süreçlerde geçen günleri hesaplamak ve buna göre işlem yapmak.
Süreçleri takiben yüklenici firmaları sözleşme zamanı konusunda uyarmak.
Sözleşmeye gelen firmalara Damga vergisi,Karar pulu,Kik payı ve Kati teminatı yatırtmak.
Bununla birlikte 10’uncu madde evraklarını getiren yüklenicinin evraklarını kontrol ederek evrakları tam ise sözleşmesini yazmak.
Varsa tas tik edilecek belgeleri aslı idarece görülmüştürünü yapmak.
Yazılan ve tamamlanan sözleşmeyi İhale yetkilisine onaylatmak.
Yüklenici tarafından istenmesi halinde sözleşmeyi çoğaltarak bir suretini yükleniciye vermek.
Yapılan sözleşme ve diğer ihale dokümanının bir suretlerini muayene komisyonuna vermek.
İhale bigilerini KİK ihale sonuç sayfasından kik e bildirmek.
İhale bilgilerini Sağlık Bakanlığı ilgili sitesinden form doldurularak göndermek.
Yapılan ihaleleri aylık periyodik olarak İl İdare Kurumuna bildirmek.
Gerektiğinde teftiş kurulu veya diğer kamu kurum ve kuruluşlardan ihale ile ilgili gelen cevapları yazmak dosyaları temin etmek.
Mahkemelerden gelen ihalelerle ilgili dosyaları tekamül ederek ilgili yerlere ulaştırmak.
İhale için yatırılan geçici nakit-mektup teminatların iade işlemlerini yapmak.
İhale için yatırılan kati teminatların sürelerini takip ederek %50 sini hemen iade diğer kalan %50 sini ise garanti süresince kalmasını sağlamak ve takibi yapmak.
Yüklenici firmalar tarafından iş deneyim belgesi istenenlere iş deneyim belgesi hazırlamak.
Hizmet ihalelerinde İlgili sigorta kurumuna yazışmalar yaparak teminat çözümünü sağlamak.
Bankalardan gelen teminatlarla ilgili  teyit veya iptalinin yapılmasını sağlamak.
Gerek bilgi gerekse itirazen İhalelerle ilgili her türlü yazışmalara cevap vermek.
İhale dosyalarını Dış zarflar ve ihale evrakları olarak 2 dosya halinde tanzimini yaparak arşivlemek.
Açık veya belli istekliler arasındaki asıl ihale usulünün dışında kalan 21’inci maddenin diğer bentlerinden acil alınması gereken ihalelerin ivedilikle  yapılarak  sonuçlanmasını sağlamak.
Görevini,kalite yönetim sistem politikası,hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür.
Yukarıda verilen görev,yetki ve sorumluluklar yerine getirilirken sorumluluk yetki ve iletişim planında belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürürler.
Yasal mevzuat çerçevesinde çevreyi korumak ve geliştirmek için gerekli çalışmaları yapmak.

İLGİLİ YASAL MEVZUATLAR: Personel aşağıdaki Yasal Mevzuatları takip etmek ve uygulamakla yükümlüdür.

6.1    657 sayılı DMK kanunu
6.2    Yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliği
6.3    Görevi ile ilgili tebliğler

17. Sivil Savunma Birimi

Kriz, UMKE, ASKOM

18. Teknik Hizmetler, İnşaat ve Yatırım Birimi

Hastanemiz Teknik Hizmetler, İnşaat ve Yatırım Takibi Biriminde görev yapan personelimiz oluşan ve oluşabilecek her türlü arıza ve aksaklığa anında müdahale edebilecek tecrübe, ekipman ve yeterliliğe sahiptirler.

19. TİG / Klinik Kodlama Birimi

Sayfa yapım aşamasındadır.

20.Verimlilik

Sağlık tesisleri tarafından Sağlık Bilgi Sistemlerine girilen verilerin doğruluğunu temin etmek, sağlık tesislerinin, genel sekreterliğimizin ve sağlık idarecilerinin karne kriterlerine göre almış olduğu puanları  takip ederek güncel hesaplamalar yapmak ve aksaklıklar konusunda Genel Sekreterlik yöneticilerini bilgilendirmek. Genel sekreterliklerin kuruluş amacı mevcut kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılması, bunun yanında sağlık hizmetlerinin kaliteli, sürdürülebilir, ulaşılabilir, eşit ve standartlar çerçevesinde  yapılmasını sağlamaktır. Ayrıca yapılan çalışmaların ölçülmesi, değerlendirilmesi ve sonucunda sağlık idarecileri için bir takım yaptırımlar uygulanması öngörülmüştür. Denetim, ölçüm ve yaptırım noktasında akla verimlilik ve verimlilik karneleri gelmektedir. Kamu Hastaneleri Birlikleri Verimlilik Değerlendirmesi Hakkında Yönerge ile bu değerlendirmenin nasıl yapılacağı, uygulama ve yaptırımları belirlenmiştir.  Karneler vasıtasıyla birliklerin, sağlık tesislerinin ve sağlık idarecilerinin hedeflere ilerlemekteki başarısı ölçülmekte ve gerektiği takdirde önceden belirlenmiş olan yaptırımlar uygulanabilmektedir. Bu bilgiler ışığında verimlilik çalışmalarının Kamu Hastaneler Birlikleri sisteminin özünü yansıttığı söylenebilir.